11.03.13

Історія України / Утворення Галицько-Волинського князівства

Наприкін. XII — у першій пол. XIII ст. Давньоруська держава занепадає. Внаслідок цього в історичній науці тривалий час панувала думка, що на її руїнах виникло — як наступник Київської Русі —Владимиро-Суздальське князівство, а потім і Московське царство. Проте видатний український історик М. Грушевський переконливо довів, що безпосереднім наступником державності Київської Русі було Галицько-Волинське князівство.

Об'єднанню Галицького і Волинського князівств значною мірою сприяли тісні економічні та культурні відносини, які здавна підтримувалися між ними, незважаючи на міжусобні війни між

Історія України / Культура Київської Русі (друга пол. XI – перша пол. XIII ст.) / Усна народна творчість

Культура Київської Русі є результатом тривалого процесу як внутрішнього розвитку східнослов'янського суспільства, так і зовнішнього впливу світової цивілізації.

З давніх часів Русь розвивала усну традицію. Для розвитку культури мали велике значення народні пісні, думи, загадки, приказки, прислів'я. Розвиток фольклору на Русі був тісно пов'язаний з віруваннями народу, які до введення християнства мали анімістично-магічний характер. Стійкість обрядів і поезії та пов'язаної з ними язичницької релігії міцно трималися в народних масах, незважаючи на вплив нової християнської релігії.

Історія України / Ярослав Мудрий

Ярослав Мудрий - державний діяч Київської Русі, великий князь Київський з 1019 року.

Заклав Ярослав місто велике, біля того міста Золоті Ворота. Заклав і церкву Святої Софії, митрополичу, потім церкву на Золотих Воротах, а потім монастир Святого Георгія і святої Ірини, і стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися. «Повість минулих літ». Володимир Великий землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством.

Історія України / Святослав Ігоревич (Хоробрий)

Великий князь київський Святослав Ігоревич був єдиним сином князя Ігоря і княгині Ольги. Давньоукраїнський Князь династії Рюриковичів народився близько 935 року.

Зростав він і виховувався у традиціях, які залишили йому його гідні попередники. Мати Святослава, мудра княгиня Ольга, посвящала його в таємниці європейської політики і дипломатії. Батьком княжича Святослава був київський князь Ігор, який постійно воював з Диким полем, де кочували войовничі печеніги, і ходив у походи проти Візантійської імперії на її столицю

Історія України / Святослав Ігоревич

Батьком княжича Святослава був київський князь Ігор, який постійно воював з Диким полем, де кочували войовничі печеніги, і ходив у походи проти Візантійської імперії на її столицю Константинополь, що називався на Русі Царградом. Матір'ю Святослава була княгиня Ольга, родом з Пскова. У 964 році князь Святослав Ігоревич здійснив свій перший похід - на землі слов'янського племені вятичів, які платили данину Хазарському каганату. Вятичі заселяли лісисте межиріччя Оки і Волги. Пробувши у них всю зиму, Святослав домігся свого - вони перестали платити данину хазарам і підкорилися Києву.

Всесвітня Історія / Костянтин Великий

Костянтин I, Костянтин Великий, Флавій Валерій Аурелій Константинус, також Святий Костянтин — римський імператор, перший християнин на троні, а також православний святий, іменований рівноапостольним.

Костянтин народився у Мезії в місті Несс (сучасний Ніш у Сербії) 27 лютого близько 272 року (точний рік народження не встановлений). Батьком його був Констанцій I Хлор, згодом проголошений цезарем, а матір'ю — Олена, яка походила з простої сім'ї і була дочкою шинкаря. Історик Евтропій стверджує, що Констанцій був людиною м'якою, скромною і при цьому відрізнявся терпимістю до християн,

Історія України / Богдан Зиновій Хмельницький

Славетний гетьман, визволитель України Богдан Хмельницький був сином чигиринського сотника Михайла Хмельницького. Жодна подія, жодний народний вчинок і жодний національний герой не залишив такого яскравого сліду в українській історичній пам'яті  як гетьман Богдан Хмельницький.

Народився Богдан Хмельницький під Чигирином, над річкою Тясмин, у хуторі Суботів 27 грудня 1595 року. Батька Богдана звали Михайлом. Він з молодості служив при дворі заможного польського пана воєводи Даниловича, що держав великі староства на Україні: Корсунське й Чигиринське. Староства – то були великі коронні маєтки, часом завбільшки з повіт або й більші.

Історія України / Життя і побут козаків

Козацтво сформувалося на стику землеробської та кочової цивілізацій між слов'янським та тюркським етнічними масивами, між християнством та магометанством. Показово, що турки називали запорожців буткалами, тобто змішаним народом. У козацький побут органічно ввійшли тюркські слова (кіш, осавул, булава, бунчук, барабан, табір, майдан тощо), татарські озброєння (крива шабля), одяг і звичаї (шаровари, оселедець тощо).

Перші згадки про козацтво датуються ХIIІ ст., проте як нова соціальна верства суспільної ієрархії воно формується водночас зі шляхтою протягом XV— XVI ст. Фактично майже до кінця XVI ст.

10.03.13

Історія України / Освіта в Україні у першій половині XVII століття

Хоча українські землі знаходились під владою іноземних держав, проте у XVI — першій половині XVII ст. в Україні склалися умови, які зумовили національно-культурне відродження. Спостерігаючи зневагу до освіти і культури рідного народу, нечисленна українська освічена громадськість почала задумуватися над піднесенням національного просвітництва. Навіть за несприятливих умов в Україні виникали школи грамоти. Школи розташовувалися здебільшого при церквах і монастирях. Спеціально підготовлені дяки навчали дітей письму старослов'янською мовою, початкам арифметики, молитвам, співу. Діти феодалів часто здобували знання у школах Польщі, Німеччини, Чехії.

Історія України / Освіта в Україні, книговидання, літописання у 16 столітті

XVI ст. характеризується подальшим розвитком української культури. Проте умови, у яких цей розвиток відбувався, були досить складними. Головною передумовою розвитку культури будь-якого народу є наявність власної держави. На жаль, відсутність державності в українців у цей період спричинила залежність розвитку культури від політики урядів країн, у складі яких перебували українські землі.

Унаслідок Люблінської унії 1569 р. в межах однієї держави опинилися більшість українських земель. Це, з одного боку,

Історія України / Культура України наприкінці XVII – першої половини XVIII століть / Освіта

Визвольна війна (1648-1654) змінила не тільки політичний статус України, але й основи культурного розвитку суспільства. В нових умовах культура розвивалася під охороною держави. Центри освіти і культури поступово перемістилися з західних земель на Наддніпрянщину. Національна організація того часу мала основи в двох центрах - міщансько-духовному та козацькому.

З середини XVII ст. в Україні у багатьох селах функціонували початкові (дяківські) школи, у яких навчалися діти козаків,

Історія України / Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст.

Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. 
Розвиток культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. відбувався в суперечливих умовах. Безпосередній вплив на нього мали політичні, суспільні та господарські відносини.

Так, українські землі потрапили під владу іноземних держав: Польщі, Угорщини, Литви, Османської імперії й Московської держави. Умови розвитку культури в цих державах були різними. Попри негативність цього процесу, він мав і позитивний

Історія України / Культура козацької України. Освіта і книгодрукування козацької доби.

Козацтво утверджувало новий, вдосконалений суспільний устрій, який поглиблював і збагачував традиційний спосіб життя українського народу. Керуючись віковічною народною мудрістю, козаки розуміли, що чисті і незамулені національні джерела знань – це могутня і непоборна сила в боротьбі за права і вольності. Ідея волі була найулюбленішою і найпоширенішою серед них. Відстоювання своєї волі, свободи народу потребували знань як найважливішого засобу вистояти в нерівній боротьбі. Г.Боплан так характеризував козаків: «Вони кмітливі і проникливі, дотепні й надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя».

Історія України / Культура Галицько-Волинської держави

Галицько-Волинське князівство (1199—1349) — південно-західне руське князівство династії Рюриковичів, утворене у результаті об'єднання Галицького і Волинського князівств Романом Мстиславичем. З другої половини 13 століття стало королівством, головним законним спадкоємцем Київської династії та продовжувачем руських політичних і культурних традицій. Галицько-Волинське князівство було одним з найбільших князівств періоду феодальної роздробленості Русі.

Галицько-Волинське князівство, не дивлячись на сильне наслідування

Історія України / Книжна справа і література в Київській Русі

Писемність у східних слов'ян з'явилася приблизно ще в першій половині IХ ст. У “Житії” слов'янського просвітника Кирила зберігся переказ, що він бачив у 860 р. в кримському Херсонесі (Корсуні) книги, написані “руськими письменами”. Ці ж “руські письмена” згадують й арабські письменники Х ст. В історичних джерелах зустрічається також повідомлення про те, що руська писемність, нарівні з староєврейською, розповсюджувалася в Хазарії. Важливим свідченням того, що

Історія України / Зовнішня політика Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрий (1019—1054) був сином Володимира. Яро­слав наслідував батька і старався зробити Київську Русь сильною дер­жавою. Він боронив руські землі від поляків і печенігів; та­кож посилав свої війська проти греків на Царгород. За часів Яро­слава Київ став іще більшим і багатшим, як був раніше. Князь поставив довкола міста нові вали та мури і славні Золоті Ворота. У Києві побудовано нову княжу палату і найбільшу церкву св. Софії. Біля Києва ченці заложили Печерський монастир-Лавру.

Історія України / Запорозька Січ

Запорозька Січ — військово-суспільний і духовний центр українського козацтва раннього нового часу. Головний осередок нереєстрового Війська Запорозького середини 16 — середині 17 століття. Політично-адміністративний центр держави Війська Запорозького Низового з другої половини 17 — кінця 18 століття. Розташовувалася за дніпровими порогами, в сердній течії Дніпра. Протягом раннього нового часу існувало вісім Запорозьких Січей.

Історія України / Данило Галицький - перший король Русі

ХІІI століття в Україні пов'язане з ім'ям Данила Романовича — сина великого князя Романа Мстиславича, що заснував у 1199 році Галицько-Волинську державу. На думку видатного українського історика першої половини XX ст. Д. Дорошенка, Галицько-Волинське князівство — це «друга велика держава на українській землі, збудована українськими руками, яка зуміла об'єднати біля себе більшу частину української етнографічної території свого часу».

Данило народився в 1201 році. Крім нього, в родині князя Романа та

Історія України / Гетьмани України

У списку гетьманів, складеному істориком Михайлом Грушевським налічується майже 70 імен. Але портретів тих гетьманів лишилось значно менше.

Сам чин і назва "гетьман" виникли серед українського козацтва, коли ще степові лицарі і не помишляли про розбудови власної держави. Воно лише обороняло південні землі України від ісламської експансії, від постійних нападів лютих людоловів кримських ординців і турецьких яничар. І народ спромігся створити таку військову потугу, якої не мали інші народи при своїх національних урядах. Ніяке військо не може існувати без вождя, одноосібного керівника. Це вже така

Історія України / Володимир Мономах

"Поміж давніми князями дотатарського періоду після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної слави, як Володимир Мономах, князь діяльний, сильний волею, князь, який вирізнявся здоровим глуздом посеред своєї братії, князів руських", - писав М.Костомаров в 1873 році.

Володимир Мономах (1053-1125) – онук Ярослава Мудрого, син великого князя київського Всеволода Ярославича та грецької царівни, дочки візантійського імператора Костянтина IX Мономаха, звідки й походить його прізвисько.

Історія України / Ілля Муромець – не міф, а реальна людина

В одній із печер Печерської Лаври покояться чудотворні мощі Іллі Муромця. Так, це той самий Муромець – герой народних казок та билин! Він не міфічний і збірний образ богатиря, захисника руських земель, а реальна людина, історична особа, і печери Лаври зберегли наочне тому підтвердження.

Народився Ілля Муромець приблизно 1150-1165 р. р. Загинув у віці 45-55 років, як вважають, при взятті в 1204 р. Києва князем Рюріком Ростиславовичем, коли Печерська Лавра була розгромлена союзниками Рюріка – половцями. Причиною смерті послужив, мабуть, удар в груди гострим знаряддям (списом або

Географія / Атлантичний океан

Другим за величиною після Тихого океану є Атлантичний океан. Його площа становить 91,6 млн. кв. км (25 % площі Світового океану). Він є другим і за об'ємом води. В Атлантичному океані є єдине у світі море без берегів — Саргасове море.

В античну епоху жителі Європи вважали Атлантику єдиним океаном на планеті. В уяві давніх

Твір на тему / Якби я був президентом України...

Я живу в країні, яку люблю, і мені не байдуже яким буде її майбутнє. Якби мені в житті випав шанс стати на чолі цієї держави, я б забезпечив реалізацію такої державної політики, яка покращить добробут громадян та гарантує єдність країни.

Освіта дуже важлива, бо тільки освічені народи можуть рухатися вперед у своєму розвитку.

Справжня освіта повинна заохочувати творчий підхід та генерацію нових ідей. Вивчати першочергово слід те, що може допомогти учням бути успішними в цьому житті як-от: право, економіка,

Іван Франко / Захар Беркут - патріот Руської землі

У творі «Захар Беркут» Іван Франко розповідає про те, як народ Руської землі захищав свою батьківщину від нападу монголо-татар. Возвеличення мужності, патріотизму, винахідливості, рішучості – ось в чому полягає основна ідея твору.

Головним героєм повісті є Захар Беркут. Він постає перед читачами справжнім народним героєм, патріотом Руської землі. Йому було за шістдесят років. Він мав сиве, довге

Айвенго / Кодекс честі лицаря


  1. Не можна бути лицарем, не будучи хрещеним. 
  2. Головна турбота лицаря - охороняти церкву. 
  3. Не менш важливо захищати слабких, вдів і сиріт. 
  4. Весь шлях лицаря освячений любов'ю до батьківщини. 
  5. На цьому шляху він повинен бути незмінно мужнім, майстерно володіти зброєю. 
  6. Він зобов'язаний боротися з невірними, ворогами церкви і батьківщини. 
  7. Борг лицаря - вірність сеньйору. 
  8. Лицар зобов'язаний говорити правду і тримати слово. 
  9. Ніщо так не прикрашає лицаря, як щедрість. 
  10. Лицар незмінно зобов'язаний боротися зі злом, захищаючи добро.

Біографія / Шарль Перро

Чи міг думати прославлений у свій час поет, академік, що його ім'я обезсмертять не довгі поеми, урочисті оди й учені трактати, а тоненька книжечка казок. Усе забудеться, а вона залишиться жити в століттях. Тому що герої чудових казок Шарля Перро стали справжніми друзями всіх дітей.

Шарль Перро є, мабуть, найвідомішим казкарем світу. Проте мало хто знає, що першу казку, яка принесла Перро справжню славу, він створив, коли йому виповнилося шістдесят дев’ять років. «Казки матінки Гуски» дуже швидко здобули

Біографія / Тарас Шевченко / Цікаві факти із життя

Народився Тарас Григорович Шевченко в селі Моринці Звенигородського повіту Київської гу­бернії (нині — Черкащина). За півстоліття до того, в 1768 році, навколишні міста й села стали цент­ром селянського повстанського руху, згодом оспіваного ним У героїчній поемі "Гайдамаки".

Батьки — Григорій Іванович та Катерина Якимівна — були кріпака­ми, тож у два роки Тараса записали ще одним із 17 тисяч селян поміщи­ка Василя Енгельгардта.

Поет прийшов на світ у хаті материного батька — покріпаченого ко­зака Якима Бойка.

Біографія / Максим Рильський

Поет, перекладач, публіцист, громадський діяч.

Максим Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві, але ріс у Романівці на Сквирщині. Тут він мав домашню школу українську,домашню загальну освіту й виховання під рукою батька. Його батько, етнограф, громадський діяч і публіцист Рильський Тадей Розеславович, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і княжни Трубецької. Мати Максима Рильського, Меланія Федорівна, була простою селянкою з села Романівки (Житомирської області). 1902 року помер його батько, і родина переїхала з Києва в Романівку. Максим спершу навчався в домашніх умовах, потім у приватній гімназії в Києві.

Біографія / Тарас Шевченко

Класик української літератури, національна гордість українського народу.

Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за новим стилем) 1814р. в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії.

Його батьки, що були кріпаками багатого поміщика, незабаром переїхали до сусіднього села Кирилівки.

1822 року батько віддав його “в науку” до кирилівського дяка. За два

Біографія / Михайло Слабошпицький

Усяка література має своїх видатних трудівників. Людей, які завжди єднають творця і читача. Михайло Слабошпицький — трудівник української літератури і багатьох літератур світу. Він, здається, знає кожне Слово, що варте уваги, кимсь написане і вчора, і сьогодні. Має незаперечний смак, феноменальну пам'ять, аналітичний розум. Десятки, сотні імен відкриті ним, визначені словом фахівця. Ніколи повз перо цієї людини не проходять великі літературні події, явища, катастрофи, нові надії. Сам він — також відомий прозаїк.

Народився Михайло Слабошпицький 1946 року в с. Мар'янівці на Черкащині.

Біографія / Олександр Пушкін

Олександр Сергійович Пушкін народився 6 червня (по старому стилі - 26 травня) 1799 року в Москві, у небагатій дворянській родині, однак в предках і бояр часів чи ледве не Олександра Невського, і "царського арапа" Абрама Петровича Ганнібала. В дитячі роки поета великий вплив на нього зробив дядько, Василь Львович Пушкін, що знав кілька мов, був знайомий з поетами. Маленького Олександра виховували французи-гувернери, він рано вивчився читати і вже в дитинстві почав писати вірші, щоправда, по-французькому. Літні місяці він проводив у бабусі під Москвою. 19 жовтня 1811 року відкрився Царсько-сільський ліцей, і одним з перших вихованців ліцею став Олександр Пушкін.

Біографія / Іван Франко

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856р. у підгірському виселку Нагуєвичі Дрогобицького повіту в родині сільського коваля.

Вчився він у сільській школі, спочатку в Нагуєвичах, а потім у Ясениці Сільній, у Губичах; з 1864 по 1867 рік — у Дрогобицькій школі василіян, а далі у гімназії, яку закінчив 1875р.

Його батько, Яків Іванович, помер, коли І. Франкові було лише близько

Біографія / Марк Твен

Марк Твен справжнє ім'я: Семюель Клеменс — американський письменник, гуморист, сатирист, публіцист, видавець. Найбільше відомий за твори «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна».

Семюель Ленгхорн Клеменс народився 30 листопада 1835 в містечку Флорида (штат Міссурі) у сім'ї тенесійського купця Джона Маршала Клеменса і Джейн Лемптон Клемент. Він був шостою дитиною у сім'ї з сімома дітьми. Тільки троє його братів та сестер пережили дитинство.

Коли Марку Твену було 4 роки, його сім'я переїздить у містечко Ганнібал, де був річковий порт на річці Міссісіпі. Згодом Ганнібал послужить

Біографія / Любко Дереш

Український пісьменник. Народився 3 липня 1984 року неподалік Львова. У 16 років Любко Дереш написав свій перший роман, який відразу спричинив неабияку хвилю пристрасних дебатів у молодіжних кав’ярнях і модних редакціях, потім був перекладений кількома європейськими мовами, а самого автора перетворив на зірку міжнародних книжкових ярмарків.

Пророчу назву дав своєму дебютному роману “Культ” молодий український письменник. Згаданий текст на початку прийдешнього

Біографія / Леся Українка (дитинство)

Справжнє ім`я Лариса Петрівна Косач. Народилася 25 лютого 1871 року в м. Новгороді-Волинському, в сім`ї повітого службовця – юриста Петра Антоновича Косача, та відомої української письменниці Олени Пчілки.

У зв`язку з переведенням Петра Косача по-службі родина мешкала в Луцьку та Ковелі, а з 1882 року постійним її місцем проживання с. Колодяжне. Саме на Волині минуло дитинство Лесі. Мати доглядаючи, за дітьми ( а їх було 6 ) намагалась дати їм національне виховання. У їхній сім`ї шанували народні звичаї. Діти змалку ходили в національному одязі.

Біографія / Леся Українка

Справжнє ім`я Лариса Петрівна Косач. Народилася 25 лютого 1871 року в м. Новгороді-Волинському, в сім`ї повітого службовця – юриста Петра Антоновича Косача, та відомої української письменниці Олени Пчілки.

У зв`язку з переведенням Петра Косача по-службі родина мешкала в Луцьку та Ковелі, а з 1882 року постійним її місцем проживання с. Колодяжне. Саме на Волині минуло дитинство Лесі. Мати доглядаючи, за дітьми ( а їх було 6 ) намагалась дати їм національне виховання. У їхній сім`ї шанували народні звичаї. Діти змалку ходили в національному одязі.

Біографія / Джозеф Ред'ярд Кіплінг

Англійський поет і письменник. Відомий як співець британського імперіалізму, як творець чудових дитячих казок про Мауглі, допитливе слоненятко, кішку, яка гуляє, як собі знає, про відважного мангуста Рікі-Тікі-Таві, та багатьох інших. Лаурят - Нобелівська премія з літератури 1907 року.

Кіплінг народився в Бомбеї в родині, яка вважала себе англо-індійською. Своїм другим іменем він завдячує назві озера Редьярд, на берегах якого зустрілися його батьки. Згодом воно стало його першим іменем. Йому йшов шостий рік, коли батьки відправили його разом із молодшою сестрою в Англію під опіку далекої родички. Вихователька виявилася

Біографія / Йоганн Вольфганг фон Ґете

Німецький поет, драматург, філософ і вчений Йоганн Вольфганг Ґете належить до найвизначніших митців європейської культури. Його твори ввійшли до художньої спадщини не тільки німецького народу, а й усього людства. Його життя і діяльність нерозривно пов'язані з великим катаклізмом, котрий перетворив — під гуркіт війн і революцій — Європу феодальну, дворянсько-монархічну на Європу буржуазно-капіталістичну. Гете володів кількома іноземними мовами (французькою, італійською, англійською), вивчав художню літературу, історію, природничі науки, займався музикою та малюванням.

Біографія / Віктор Близнець

Віктор Семенович Близнець народився 10 квітня 1933 року в с Володимирівці на Кіровоградщині в багатодітній селянській родині. Немовлям ледве не помер, бо були часи голодомору в Україні. Змалку малий Вітько тягнувся до книжки, до знань. Та лиш хлопець пішов до школи, як почалася війна з фашистами. Довелось пережити голод, страх, знущання. У селі виникла підпільна організація. Про неї, про захмарене війною небо з часом розповість майбутній письменник у своїй

Біографія / Брати Грімм

Брати Грімм (нім. Die Gebrüder Grimm), Якоб і Вільгельм Грімм, були німецькими вченими, які найбільш відомі публікацію збірників казок і їх працями в галузі мовознавства, що стосуються звучання слів з плином часу (Закон Грімм). Вони є одними з найбільш відомих казкарів Європи. Найбільш відомі їх казки: «Хлопчик з пальчик», «Білосніжка і сім гномів», «Бременські вуличні музиканти», «Спляча красуня»,« Червоний капелюшок», «Попелюшка», «Кішка І мишка в

Біографія / Ганс Крістіан Андерсен

Славетний казкар Ханс Крістіан Андерсен народився 2 квітня 1805 року в Данії, у маленькому місті Однесе, на острові Фюн. Його батько був бідним черевичником, мати Ганна Марі Андерсдаттер - прачкою (вона походила з бідної сім'ї, в дитинстві мусила просити подаяння). Бідна малесенька комірка, заставлена верстатами та різним інструментом шевця-батька. Під вікном горища, на ринві, ящик з землею, - там ростуть цибуля та петрушка, - оце й увесь город матері. Біля хатинки один кущик агрусу – садок для хлопчика Ханса, що дивиться то гостро спостережливими, жвавими, то задумливими, мрійними очима на навколишній світ.

Біографія / Адам Міцкевич

        Міцкевич - найвидатніший польський поет. Його роль для польської літератури можна порівняти з роллю Пушкіна для російської літератури, Шевченка - для української. Міцкевич був родоначальником нової польської літератури й нової польської мови. Польський поет, засновник польського романтизму, діяч національно-визвольного руху, народився 24 грудня 1798 року на хуторі Заосся біля міста Новогрудка, що входить нині до складу Білорусії. Раніше білоруські землі належали Литві, тому Міцкевич і називає своєю батьківщиною Литву. Батько його, Микола Міцкевич, адвокат, належав до дрібнопомісної шляхти. У будинку Міцкевичів жили

Біографія / Ігор Калинець

Ігор Миронович Калинець народився 9 липня 1939 р. в м. Ходорові на Львівщині в сім'ї службовця. У 1956 р. закінчив середню школу й вступив до Львівського університету ім. І. Франка. 1962 р., закінчивши українське відділення філологічного факультету Львівського університету, почав працювати в обласному архіві: спочатку архіваріусом, а згодом – старшим науковим співробітником.

Перша збірка віршів поета "Вогонь Купала" побачила світ у видавництві "Молодь" 1966 року і була прихильно зустрінута критикою. Проте до 80-х років поета мало хто знав в Україні. За

Біографія / Іван Франко

Іван Франко народився в селищі Нагуєвичі Дрогобицького повіту в Східній Галичині, в родині селянина-коваля. Навчався спочатку в школі села Ясениця-Сільна, потім у так званій нормальній школі при василіанському монастирі у Дрогобичі. У 1875 році закінчив у Дрогобичі гімназію. У багатьох оповіданнях («Грицева шкільна наука», «Олівець») художньо передано окремі моменти з цієї пори життя автора. З них довідуємося, як важко було навіть обдарованому селянському хлопцеві, що на дев'ятому році втратив батька, свого найближчого порадника, здобувати освіту. Доводилося жити на квартирі у далекої родички на околиці Дрогобича, нерідко спати у трунах, які виготовлялися у її столярній майстерні.

Твір на тему / Улюблена пісня нашої родини

У нашій родині із задоволенням слухають як сучасну музику, так і українську народну пісню. Неможливо уявити собі наше життя без пісень. Мені дуже подобаються українські пісні, тому що, вони народжені неосяжними степами, зеленими гаями і дібровами, стрункою тополею і червоною калиною, високим явором і плакучою вербою.

Дуже важко обрати якусь окрему пісню, що найбільш улюблена в нашій сім’ї. Інколи переважають пісні сповненні життєвої

Твір на тему / Заради чого ми живемо

Мабуть, кожен із нас, замислившись над цим запитанням. А й справді, для чого ми живемо? На мою думку однозначної відповіді дати не можна. Можливо щоб чогось досягти у житті, але це щось у кожної людини інше! Скоріш за все кожен має сам знайти свою мету і йти до неї!

Для когось сенс життя полягає в майбутньому його дітей, для іншого – в добробуті його батьків, деякі вважають головним в житті свій власний сьогоднішній день.

Вірш / Про осінь

Вірш про осінь

Вважаю, осінь золота –
Найзагадковіша пора.
Червоні, жовті кольори
З’являються на всі круги.

І хто ж малює ці дива?
Кому належить ця краса?

Вірш / Без добра

Без добра 

Як жили б люди в світі
Без посмішок і без добра?
Тоді б у світі щастя зникло
Навколо нас була би тьма.

Ні сонця ясного на небі,
Що так промінням зігріва.
Природи затишок і спокій
Не зцілять душу без добра.

03.03.13

Біографія / Іван Нечуй-Левицький

Іван Левицький — український прозаїк, перекладач, народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Батько його був освіченою людиною прогресивних поглядів, мав велику домашню книгозбірню і на власні кошти влаштував школу для селян, в якій його син і навчився читати й писати. Змалку І.Левицький познайомився з історією України з книжок у батьківській бібліотеці.

В дитинстві значний вплив на Івана справила його нянька, баба Мотря. Його батьки жили спершу у тісному приміщенні, і діти спали на кухні, разом з нянькою. Та знала безліч пісень і казок, водила малого з собою по весіллях і хрестинах.

Біографія / Іван Малкович

Іван Малкович — український поет і видавець. 

Народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому на Івано-Франківщині. Закінчив скрипковий клас Івано-Франківського музучилища та філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка. Член Спілки письменників з 1986 р.

Автор шести «дорослих» поетичних книг: «Білий камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Із янголом на плечі» (1997), «Вірші на зиму» (2006), «Все поруч» (2010, 2011 (2-ге, доповнене видання).

Біографія / Іван Липа

Ли́па Іва́н Львович (літературні псевдоніми — Петро Шелест, Іван Степовик) — громадський і політичний діяч, письменник, за фахом лікар.

Наприкінці XIX століття (у 1891 році) над могилою Тараса Шевченка пролунала пристрасна присяга до загину боротися за незалежність України. її склали юнаки, які прийшли туди, щоб започаткувати Братство Тарасівців. Серед них був й Іван Липа.

Математика / Математична казка


      « ПЕРЕСТАВНИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ »
   Давним-давно в казковому математичному царстві жили – були дві подружки 3 і 5. Вони жили в сумочці, в якій були дві кишені: одна велика – для 5, а інша маленька – для 3. Подружки були боязливі, тому далеко від своєї сумочки не відходили, оскільки в разі небезпеки вони могли там сховатися.
Одного дня вони побачили злого чаклуна Нуль, який наближався до них, а в руках у нього був знак множення. Подружки добре знали, що Нуль за допомогою знаку множення, може їх знищити, перетворивши на нуль. Подружки так злякалися, що зі страху 5 стрибнула у маленьку кишеню, а 3 – у велику, але на їх здивування від цього вміст сумочки не змінився.
Коли небезпека минула, то подружки вибралися назовні і зрозуміли важливе правило: 

Математика / Фалес Мілетський

Початки культури стародавньої Греції, як уже згадувалось, сягають у сиву давнину. У VII—V ст. до н. е. на узбережжі Іонійського моря (східна частина Середземного моря) були розташовані квітучі грецькі міста-колонії Мілет, Ефес, Кротон та ін. їх географічне положення сприяло розвитку економіки й культури. Греки наполегливо працювали над установленням тісних зв'язків з могутніми й культурними сусідніми державами Сходу, такими, як Єгипет, Фінікія, Вавілон. Зв'язки ці мали, насамперед, економічний характер і розвивались у формі торговельних відносин, а це, природно, впливало на культуру грецьких колоній.

У VII—VI столітті до н. е. з'являються перші елементарні праці

Математика / Філософія Піфагора

«Все походить не з числа, а у відповідності з числом, тому що в числі — первинна упорядкованість, з дотичністю до якої і в предметах, що обраховуються, послідовно упорядковується і перше, і друге» 
У V ст. до н.е. у житті античної Греції формується багато філософських теорій та відкриттів. Піфагор, чий вплив як у давню, так і в сучасну епоху є в інтелектуальному відношенні одним з